Yönetim Danışmanlığı ile şirketler yönetim ve süreç işletme fonksiyonlarını etkin ve verimli bir şekilde işletilebilme imkanına kavuşabilmektedir. Bununla birlikte Yönetim Danışmanlığı şirketin uzun vadeli stratejik planlarının çıkarılmasından kurum değerlerinin tüm çalışanlar tarafından müşterilere hissettirilmesine kadar uzanan kapsamlı bir süreçtir.

Yönetim danışmanlığının organizasyonların etkin ve verimli çalışmasında önemli bir yere sahip olduğu bilinmektedir. İşletmelerin, stratejilerini belirlemede yol gösterecek sektör ve rakipler hakkında güncel bilgileri sunacak, personelin eğitimini temin edecek, motivasyonunu sağlayacak, gerektiğinde işletme içindeki sistemleri kuracak, olası sorunları ve çözüm yollarını gösterecek; özetle işletme yönetimine destek olacak “yönetim danışmanlığına” ihtiyaç duyulmaktadır.

KAME Danışmanlık olarak, kurumsal yönetim ekseninde gelişmeyi hedefleyen tüm şirketlere, ekonomi ve finansal yönetim, yönetim ve organizasyon, stratejik ve kurumsal yapılanma, ölçme ve değerlendirme danışmanlığı ile insan kaynakları ve süreç danışmanlığı sistemlerinin özel olarak tasarlanması ve uygulanması sürecinde rehberlik sağlamaktayız.Uzun yılların Profesyonel Yönetim deneyimine sahip Danışmanlarımızla özellikle kurumsallaşma sürecinin yönetimine destek olmak amacıyla değişik sektörlerdeki şirketlere hizmet vermekteyiz.

Birçok işletme büyümenin ve gelişimin getirmiş olduğu değişim gereksinimlerini fark edemeden kuruluş düzeninde faaliyetlerini yürütmeye devam ederler. Oysa belirli bir noktadan ve gelişmeden sonra mevcut yapılanma etkin olmaktan uzaklaşma riski taşır. Kurumunların strateji ve politikaları ile kurumun organizasyonel yapısı eşleşmediği sürece başarıyı yakalamanın zorluğu yanında yönetim problemleri ile birlikte müşteri memnuniyetsizliği başlayacaktır. Organizasyonun yapılandırılması, şirketlere sürdürülebilir başarıyla birlikte rekabet avantajı sağlayan önemli bir yönetim aracıdır.

Şirketin yapısına göre stratejilerin oluşturulması ve hayata geçirilebilmesi, yönetimin belirlediği çalışma kuralları çerçevesinde denetleme, hesap sorma ve hesap verme anlayışının hayata geçirilmesi, bölüm ve bireylerin performansının takip edilebilmesi, sorgulanabilmesi, bölümler arası bilgi akışının doğru kurgulanması için şirket organizasyonun yapısı ve yönetim şekli en temel unsurdur. Şirketlerin yeniden yapılanma süreci tasarlanırken mevcut durum analiz çalışmasından sonra şirket yapısı, kültürü ve şirketin içinde bulunduğu sektör dikkate alınarak en etkin organizasyonun belirlenerek yeniden yapılandırılması sağlanmaktadır.

Organizasyon yeniden yapılandırılırken öncelikle, organizasyonun yapısı kurumun stratejisiyle uyum içinde ve onu destekliyor olması, içinde bulunduğu sektörün özellikleri ile şirketin yapısı ve kültürü dikkate alınır. Etkin bir organizasyon yapısı ile sorumlulukların ne olacağı, nasıl dağılacağı, nasıl değerlendirileceği, kararların kimler tarafından alınacağı ve bu kararları almak için yetki dağılımının nasıl olacağı belirlenir. Kısaca Yönetim Kurulu, İcra kurulu ve üst yönetim organlarının sorumlulukları ile çalışanların görev tanımları belirlenerek kimin ne yapacağı ve neye karar vereceği netleştirilir. Bununla birlikte Yönetim Kurulu’nun yapısı, çalışması ve verimliliği hakkında değerlendirmeler yaparak, yapılabilecek değişikliklerle ilgili tavsiyeler Yönetim Kurulu’na sunulur.

Genel anlamda “strateji”, şu soruya verilecek eksiksiz ve doğru cevaptır.
Kazanmak için, neleri hedefleyerek, nerede, kimlerle, nasıl, hangi silahları kullanarak ve nelere güvenerek savaşmalıyız?

SWOT analizi ile durum tespitini  yaptıktan sonra TOWS matrisi ile şirketin, büyüme, koruma ve gelişim yol haritasını çıkararak şirketinizin stratejik planını oluşturmaktayız.

Stratejik yapılanma hizmetleri sadece bu sorunun cevabını oluşturmakla, yani bir yol haritası yaratmakla kalmayıp aşağıdaki hizmetleri de kapsamaktadır. Stratejik yapılanma konusundaki tecrübemizle, fark yaratacak uygulamaları hayata geçirmenize yardımcı olabiliriz.

 • Vizyonun ve Misyonun Geliştirilmesi
 • Pazarlama ve Marka stratejileri
 • Satış ve Satınalma stratejileri
 • Değişim ve dönüşüm yönetimi

Şirketlerin sürdürülebilir başarı elde etmesi için yatırımlarının geri dönüşünü ve dönüşüm hızını ölçmesi önem arz etmektedir. Şirketlerin yatırımlarını ölçmek veya farklı yatırımların verimliliğini karşılaştırmak için yatırımın geri dönüşünü ROI (Return On Investment) metodu ile ölçümleme yapıyoruz. ROI dünyada gelişmiş ülkelerin de kullandığı en yaygın ölçüm ve ödül modelidir. Şirketlerin gelir ve gider kalemlerini tahmin ederek gerçek anlamlı bütçe ve zaman yönetimi yapmalarını sağlayarak yatırımlarındaki karlılığı artırmaya yönelik danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Bununla birlikte ödül başvurusunda bulunulacak uygulamalarda gerekli dosya ve dokümanların hazırlanması dahil tüm ödül sürecine danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Rekabetin artmasıyla birlikte azalan kar marjları da dikkate alındığında Satınalma şirketler için kritik önem kazanmıştır. Satınalma, doğru alım süreçleriyle ortaya çıkan tasarruflarla Şirketler için neredeyse kar merkezi haline gelmiştir. Ama ne yazık ki ülkemizde Satınalma departmanları hala eski usul denetime tutulmakta ve denetimler mali kökenli denetçiler tarafından yapılmaktadır. Satınalma denetimi sadece şirketin belirlediği prosedürlerle yapılması günümüzde yeterli olmamaktadır. Satınalma da amaç şirketi rekabete hazırlayacak şekilde yapılmalıdır.

Satınalma denetimi ile şirketinizin;

 • Tedarikçi seçme ve belirleme kriterlerini,
 • Şartname hazırlama sürecinizi
 • Teknik ve İdari şartnamelerinizi,
 • Tedarikçi sözleşmelerinizi,
 • Tedarikçi yönetim prensiplerinizi,
 • Tedarikçi performans ölçe ve değerlendirme kriterlerini,
 • Şartname, şahit numune ve yapılan iş karşılaştırmalarını,
 • İhale modellerinizi,

gözden geçirerek, şirketinize özel Satınalma prosedürünüzü oluşturmaktayız.

Ülkemizdeki işletmelerin büyük çoğunluğunu oluşturan aile şirketlerinin kendilerine özgü yapısı, kültürü, sosyal ve psikolojik boyutları, gelişme potansiyelleri ve temel problemler dikkate alındığında, klasik ve batı kökenli ezbere dayalı bir danışmanlık yaklaşımının çok ötesinde özel önem, tecrübe ve uzmanlık gerektiren bir desteğe ihtiyaçları vardır. Aile işletmelerinin sürdürülebilirliklerini sağlayabilmek için ihtiyaç duydukları yapısal düzenlemelerin hassasiyetle ve sabırla uygulanması gerekmektedir. Bu nedenle Aile İşletmeleri, ülkemizin gerçeklerine göre doğru bir şekilde yönetilmelidir.

Aile Şirketlerine, kendi kültür ve gerçeklerine göre geleceklerini teminat altına alacak ve gelişmelerine olanak sağlayacak bir yapılanma kapsamında vermiş olduğumuz hizmetler ise;

 • Kurumsallaşma yol haritasını oluşturma,
 • Aile anayasasını hazırlama,
 • Şirket etik kurallarını oluşturma,
 • Aile Üyeleri ve Hissedarların şirket içinde çalışma prensiplerini belirleme,
 • Şirkette çalışan Aile Üyeleri ve Hissedarlarının ücret, prim ve yan haklar prosedürünü oluşturma, 
 • Üst Yönetim yapısını oluşturma,

Koçluk Süreci;

Yöneticinin / bireyin kişiliğini, işini ve işinde karşılaştığı zorlukları anlamayı beraberinde getiren kapsamlı bir gelişim kılavuzluğudur. Koçluk hizmeti kişinin var olan potansiyelini daha etkin bir şekilde kullanmasını sağlamak için yapılır. Kurum içinde çalışanlar, gerek aldıkları performans geribildirimleri ile, gerekse işlerindeki potansiyellerini daha iyi değerlendirebilmek amacıyla koçluk ihtiyacı hissetmektedirler. Yeni bir işe başlama veya göreve atanma da koçluk ihtiyacı doğurabilmektedir.

Yönetim ekibine ve kritik pozisyonda çalışanlara “Performans Koçluğu” ve yeni atanmış ya da atanacak yöneticilere de “Yönetim Koçluğu” yapmaktayız.

Başarılı bir takım için ise ortak bir amaçla uyum içinde çalışmak ve hedefe koşmak çok önemlidir. Takım üyelerinin birbirini dinlemesi, birbirlerine olan güveni, empati kurması ve birbirlerine karşı açık olmaları için de “Takım Koçluğu” yapmaktayız. Ayrıca Şirket Sahibi ve Yönetim Ekibine mentörlük metotlarıyla rehberlik yapmaktayız.